تاثیر بارهای جانبی باد و زلزله در روند ساخت سوله

تاثیر بارهای جانبی باد و زلزله در روند ساخت سوله

تاثیر بارهای جانبی باد و زلزله در روند ساخت سوله

ساختمان هاي صنعتی یکی از اجزاي اصلی و مهم در رشد صنعتی یک کشور محسوب می شوند. با توجه به روند رو به رشد صنعت در کشور ایران ساخت سالن هاي صنعتی افزایش یافته است  چنانکه از نامشان بر می آید براي کاربري هاي صنعتی و تولیدي مورد استفاده قرار می گیرند، ولی چون سوله انبار ها، آشیانه هاي هواپیما، سوله های ورزشی تقریبا مشابه از نظر شکل و سیستم سازه اي با ساختمان هاي صنعتی دارند، می توان ساختمان هاي اخیر را نیز در این گروه به حساب آورد.

 

تا کنون مطالعه اي که در آن بار هاي جانبی زلزله و باد در سوله ها را مورد بررسی قرار داده باشد صورت نپذیرفته

است. البته مطالعه گسترده اي در همین زمینه براي مجموعه اي از ساختمان هاي متعارف در چهار شهر از ایالت متحده آمریکا توسط Paulson انجام شده که در آن برش پایه باد به عنوان یک ضریب شبه شتاب تعریف شده است و جهت مقایسه، منحنی برش پایه باد بر حسب ارتفاع ساختمان در نمودار طیفی شبه شتاب زلزله رسم شده است. نتایج نشان می دهد که در اکثر موارد برش پایه باد غالب است. این در حالی است که در برخی از ساختمان هاي کوتاه مرتبه علی رغم لرزه خیزي نسبتا کم، برش پایه زلزله حاکم بوده است.

تاثیر بارهای جانبی باد و زلزله در روند ساخت سوله

بار هاي وارد بر سازه ها بیشتر به صورت قائم و جانبی هستند. بار هاي قائم در سوله ها عمدتاً شامل بار مرده و برف بوده و رفتار سازه تحت اثر بار هاي قائم متغیر، یکسان است. بار جانبی بیشتر شامل بار زلزله و باد می باشد.

نحوه اثر این نیرو ها و رفتار سازه تحت این نیرو ها متغیر است.

باتوجه به اینکه سوله ها جزء سازه هاي سبک به شمار می آیند اغلب بارگذاري جانبی آن ها براي بار باد

صورت می گیرد و اکثر مهندسین از بار زلزله صرف نظر می کنند.

این در حالی است که با ازدیاد دهانه و ارتفاع سوله ها، جرم سازه افزایش یافته و در نتیجه ممکن است بار زلزله بحرانی تر از بار باد شود.  بر همین اساس لازم است در این نوع سازه ها بار هاي جانبی زلزله و باد در دهانه ها و ارتفاع هاي مختلف بررسی شوند.

یکی از معیار هاي مناسب جهت ارزیابی و مقایسه بار هاي جانبی زلزله و باد در سوله ها، میزان ترکیب بار هاي جانبی حاکم شده در المان ها و همچنین برش پایه در دو جهت متعامد سازه می باشد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.