• 07136773264-5
  • ariapoolad@yahoo.com

با دریل

با دریل

سوراخکاری با دریل

این مجتمع با داشتن دریل ستونی قادر به انجام سوراخکاری تا قطر 50 میلیمتر می باشد.

 

@@aria