سوراخکاری با دریل

این مجتمع با داشتن دریل ستونی قادر به انجام سوراخکاری تا قطر 50 میلیمتر می باشد.