سوراخکاری با دستگاه CNC

برای سوراخکاری های با شکلهای و فواصل نامنظم از دستگاه CNC  استفاده می شود.