• 07136773264-5
  • ariapoolad@yahoo.com

با دستگاه CNC

با دستگاه CNC

سوراخکاری با دستگاه CNC

برای سوراخکاری های با شکلهای و فواصل نامنظم از دستگاه CNC  استفاده می شود.

@@aria